icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down
Belgische visserij

Meer over de Vlaamse visserij

Discover more

Topkwaliteit van de Vlaamse visserij in de internationale handel

De vis wordt meteen op de boot schoongemaakt

Verse Noordzee vissen

De Vlaamse visserij is zeer professioneel. Binnen de grote variëteit vissoorten die de Vlaamse visvloot voortbrengt, zijn pladijs en zeetong de belangrijkste vissen. Samen vertegenwoordigen ze bijna 50% van de totale vangst.

De visveiling in Nieuwpoort is gespecialiseerd in de verkoop van de kustgebonden visproductie en nicheproducten zoals de bekende Vlaamse grijze garnaal. Bijna 90% van de vangst van de Vlaamse visvloot wordt verkocht in de Vlaamse visveiling Zeebrugge-Oostende. De veilingklok is gelinkt aan die van de buurlanden. Dit maakt een volledig transparant prijssysteem mogelijk. Dankzij de centrale ligging van Vlaanderen in het midden van Europa kunnen 300 miljoen consumenten bereikt worden binnen 12 uur.

Vlaamse vissersboot aan het werk op de Noordzee

Topkwaliteit Vlaamse vissoorten

De Vlaamse vissector staat bekend voor haar veilige en hoog kwalitatieve producten. De kennis en ervaring van de Vlaamse vissers zorgen ervoor dat er kwaliteit geleverd wordt waarnaar kopers op zoek zijn. Strenge controles van het Belgische Voedselagentschap of FAVV garanderen de hoogste sanitaire en hygiënische standaarden in Europa. Kwaliteit wordt bewaakt via de Quality Index Method (QIM), die algemeen aanvaard is als een objectief informatiesysteem. Een toenemend aantal internetkopers vertrouwt er nu volledig op dat deze methode de relevante informatie voorziet op gebied van kwaliteit en traceerbaarheid van de producten, zodat men makkelijk vanop afstand kan kopen.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen overheid, vissers, wetenschappelijke instituten en industrie, heeft de sector een onomkeerbare koers ingezet naar duurzame visserijmethoden. De boomkorvloot werd aangepast met diverse alternatieven zoals sumwing, ontsnappingsnetten, aangepaste mazen… met als gevolg een meer selectieve visserij, minder impact op de zeebodem, betere kwaliteit van de vangst en een lager brandstofverbruik.

VLAM at Seafood Expo Global 2019

Visvakbeurs: Seafood Expo Global

Seafood Expo Global Barcelona is de belangrijkste internationale visvakbeurs wereldwijd. De beurs geeft onze visbedrijven de mogelijkheid om in contact te komen met de internationale handel. Tal van Vlaamse bedrijven zijn dan ook aanwezig.

VLAM-stand met de vissector op Seafood Expo Global

B2B-events voor de internationale handel

Naast de beursdeelname aan Seafood Expo Global worden in samenwerking met FIT (Flanders Investment and Trade) jaarlijks een B2B event georganiseerd in het buitenland met de deelnemende exposanten aan SEG Barcelona – ontmoetingsplaats voor plaatselijke seafoodaankopers.

Visserij Verduurzaamt

Vlaamse visserij verduurzaamt

ERKENNING VOOR VERANTWOORD ONDERNEMEN

Het thema duurzaamheid is niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan. De bevolking wordt aangespoord steeds duurzamer te gaan leven en daarbij hoort ook duurzaam consumeren. Onder deze toenemende maatschappelijke druk streeft de moderne Belgische visserijbusiness steeds meer naar verduurzaming. Zo heeft de Belgische visserijsector het initiatief genomen om voor de Belgische vloot een specifieke erkenning te scheppen voor een verantwoorde en duurzame visserij.

OBJECTIEVE TOOL OM INSPANNINGEN TE METEN

Gesteund door het Departement Landbouw en Visserij en belangrijke vis(groot)handelaren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in nauwe samenwerking met de Rederscentrale een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken: de VALDUVIS-duurzaamheidsscore.

Duurzaamheidsscore visserij

WAT WORDT PRECIES GEMETEN?

Bij het berekenen van de VALDUVIS-score wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Er wordt onder andere gekeken naar de staat van de visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de veiligheid en gezondheid van de bemanning aan boord. In totaal zijn er 11 indicatoren, waarover gegevens worden verzameld, onder meer via logboeken van de Belgische vaartuigen, Europese visserijadviezen en jaarrekeningen.

METEN IS WETEN

De informatie uit het VALDUVIS-systeem wordt gebruikt om te communiceren naar afnemers via een erkenning op de veilklok. De ‘Visserij verduurzaamt’-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden.

SAMEN NAAR EEN DUURZAMERE VISVANGST

“Het doel van het initi ati ef is zeker niet het uitsluiten van minder duurzame vaartuigen, maar het gezamenlijk, gestructureerd en stapsgewijs werken naar een verbeterde duurzaamheid. Dat die inspanning nu wordt erkend op de klok betekent veel voor de reders, maar ook voor afnemers, want zij zijn vragende partij voor duurzaam gevangen vis. Met de nieuwe erkenning is er nu traceerbare informatie over duurzaamheid van vaartuig tot veiling”, aldus Geert De Groote, voorzitter van de Rederscentrale.